Spring naar hoofd-inhoud

Plan Buitenweg kavels Fase II

Axel

Aan de noordoostzijde van de kern Axel is het plan Buitenweg ontwikkeld. Dit oude bedrijvengebied is gesaneerd ten behoeve van woningbouw. Voor dit herstructureringsgebied is een stedenbouwkundig plan ontworpen.

Fase I is inmiddels verkaveld en verkocht. In het Plan Buitenweg Fase II zijn nog 8 vrije kavels te koop.

Het plangebied ligt grotendeels verscholen achter de lintbebouwing van de Buitenweg en de Oudeweg.
Het voormalige spoorwegtracé doorsnijdt het gebied. Deze vormt een belangrijke structuurdrager voor het plan. Aan de zuidzijde is in het verlengde van de Crijnssenstraat een tweede structuurelement toegevoegd in de vorm van een singel. Daarmee ligt de hoofdstructuur voor het nieuwe woongebied vast.

Doel is het nieuwe woongebied een heel eigen gezicht te geven, dat zich onderscheidt van de bestaande omgeving.
Het moet een nieuw woonmilieu toevoegen aan Axel.

Het plan streeft naar een beperking van regels. Het heeft een globaal karakter. Het is deels restrictief, maar meer nog inspirerend van karakter.


Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen en per inschrijving.
Start datum verkoop 2 oktober 2018. Op aanvraag zal de procedure worden toegezonden.